Vymezení činnosti ACN:

ACN bude integrovat a rozvíjet významný výzkumný potenciál v oboru, který vykazuje značný nárůst publikační aktivity a mezinárodní integrace v posledních letech. ACN podporuje a vytváří podmínky pro užší interdisciplinární spolupráce a dokonalejší koordinaci výzkumných aktivit pokrývajících široké spektrum neurovědního oboru od úrovně molekulární a celulární až po úroveň kognitivně behaviorální. ACN vytvoří sdílenou infrastrukturu pro výměnu informací a kooperace na poli neurovědních výzkumů v regionu, podpoří integrace do mezinárodních výzkumných projektů a kooperací a napomůže zvýšit publikační potenciál neurověd v Brně.

ACN se bude podílet na výchově mladých vědeckých pracovníků, zejména prostřednictvím doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Psychiatrie, a dalších a  přispěje tak ke  zvýšení  vědeckého potenciálu brněnského regionu. ACN podpoří zapojení pre- i postgraduální studenty do rozvoje neurověd. Pomůže zajistit studentům doktorských programů kvalitní odbornou výchovu v neurovědních oborech.

 ACN podpoří organizaci a vzájemnou spolupráci při  přípravě národních a mezinárodních odborných konferencí, přednášek, školicích akcí a studijních pobytů, které budou garantovat a organizovat pracoviště ACN. ACN bude podporovat  rozšiřování spolupráce s pracovišti v brněnském regionu, mimo hranice regionu i ČR.

 ACN vytváří platformu pro koordinaci, kooperaci a rozvoj výuky neurovědních oborů na LF MU. Integrací pracovišť LF MU, která se podílejí na výuce neurovědních oborů. může ACN vytvořit půdu pro přípravu reformy studia v neurovědních oborech.

ACN se bude podílet na zvyšování informovanosti o aktivitách brněnské neurovědní obce, zejména prostřednictvím svých webových stránek.